miércoles, 17 de abril de 2019

15 abril 2019 (21.01.19) ElPuntAvui (opinión)

15 abril 2019 (21.01.19) Alonso-Cuevillas s’implica en el judici del 17-A
L’advocat defensarà de franc la família del nen de Rubí mort en l’atemptat

Jaume Alonso-Cue­vi­llas, l’advo­cat de Car­les Puig­de­mont, ha accep­tat defen­sar la família del Xavi, el nen de tres anys de Rubí que va morir en l’atemp­tat de la Ram­bla i, d’aquesta manera, serà un dels lle­trats impli­cats en el judici del 17-A, que es farà a l’Audi­en­cia Naci­o­nal. Alonso-Cue­vi­llas, que va conèixer el pare d’en Xavi, en Javier Martínez, a través del pre­si­dent de l’Asso­ci­ació Cata­lana de Vícti­mes d’Orga­nit­za­ci­ons Ter­ro­ris­tes, Robert Man­ri­que, exer­cirà l’acu­sació popu­lar en nom d’aquesta família de Rubí. “Vaig conèixer en pri­mera per­sona la història col­pi­dora d’en Xavi i em vaig posar a dis­po­sició del seu pare”, explica.
Alonso-Cue­vi­llas diri­girà tota l’estratègia i l’aju­da­ran un equip d’advo­cats del seu des­patx, ja que es pre­veu que el judici, que encara no té data, s’allar­gui uns qua­tre mesos. L’advo­cat i el seu equip només cobra­ran a Javier Martínez les des­pe­ses que supo­sa­ran el tras­llat i l’estada a Madrid, una quan­ti­tat que Javier Martínez, com ell mateix explica, con­fia recap­tar a par­tir d’un crowd­fun­ding o cam­pa­nya de micro­me­ce­natge que s’orga­nit­zarà molt aviat. Actu­al­ment, la família del Xavi té un advo­cat d’ofici. “No vull fer negoci amb això”, sosté Alonso-Cue­vi­llas.
Res­pecte al judici que farà seure a la ban­queta els dos super­vi­vents de l’atemp­tat del 17 d’agost a la Ram­bla, tant Javier Martínez com qui ara s’ha con­ver­tit en el seu advo­cat asse­gu­ren que, més enllà del pro­ce­di­ment que afecta els dos incul­pats, “el nos­tre gran objec­tiu és inten­tar des­co­brir la veri­tat, com ara quin paper hi va jugar el CNI, alhora que per­se­guim la res­pon­sa­bi­li­tat civil de l’Estat”.
Javier Martínez con­fia que la tràgica mort del seu fill “no sigui en va” i que la inves­ti­gació fins al fons dels fets, segons afirma: “Ser­veixi per inten­tar evi­tar uns fets simi­lars com els que es van empor­tar la vida del meu fill.” En paral·lel, aspira a acon­se­guir una indem­nit­zació que li per­meti aten­dre millor les neces­si­tats de la seva filla, que va pre­sen­ciar l’atemp­tat i que encara reque­reix de suport psi­cològic.
El pare del Xavi, la imatge del qual es va fer viral quan poc després de l’atemp­tat va abraçar l’imam de Rubí, agra­eix el gest de Alonso-Cue­vi­llas i el suport de JxCat.

Opinión:

Sólo agradecer que me hayan remitido la presente información y también comentar que hay muchas personas que están ayudando, desde el anonimato y el altruismo, a muchas víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017.
De hecho, los que más se “llenan la boca” hablando de “las” víctimas, sobre todo en campaña electoral, son los que menos hacen en el tema de la asistencia.

Ah, recordar también que NO soy Presidente de ninguna asociación. Lo fui de la ACVOT entre 2003 y 2005. Ahora me dedico a la misma labor con un excelente equipo de expertos profesionales pero como asesor en la UAVAT, creada a raíz de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Catalunya… lo que no es impedimento para seguir asistiendo TAMBIEN a víctimas de otras bandas terroristas y de otros atentados anteriores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario