jueves, 3 de noviembre de 2022

03 noviembre 2022 (2) Berria (opinión) (traducción)

 

03 noviembre 2022 


 

Alex Romaguera, kazetaria eta idazlea

«Biktima batzuk gogaituta daude minaren manipulazioaz»

Indarkeriaren zenbait biktimarekin mintzatu da Romaguera bere azken liburua egiteko; dioenez, biktima batzuek, «gorrotoaren diskurtsotik» aldenduta, «ekarpen handia» egin diote gizarteari.

Alex Romaguera kazetariak (Bartzelona, 1970) indarkeriaren biktima izan diren hamabost lagun elkarrizketatu ditu Víctimes en so de pau (Biktimak bake asmoz) libururako. ETAren bortxa pairatutakoak dira batzuk, hala nola Rosa Rodero, Sara Buesa eta Rosa Lluch; baina GALen biktimak (Pili Zabala), Poliziarenak (Fermin Rodriguez, Aitziber Berrueta) eta beste indarkeria mota batzuk nozitutakoak ere badaude.

Zer dela-eta piztu zitzaizun gaiaren inguruko interesa?

2011n artikulu bat idatzi nuen ETAren biktimen eta biktimarioen arteko topaketen inguruan, eta Maixabel Lasa eta [Jesus Maria Pedrosa PPko zinegotziaren alargun] Carmen Hernandezekin hitz egiteko aukera izan nuen. Orduan ikusi nuen bazeudela biktima batzuk, beren jarrerarekin lagundu zezaketenak euskal gizartean zegoen polarizazio eta gatazka deseraikitzen. Aurrerago egindako beste topaketa eta mahai-inguru batzuek uste hori indartu zidaten.

Pertsona horiek ez dira gorrotoan ainguratuta gelditu, eta bakearen, giza eskubideen eta aniztasunaren alde paratu dira. Kazetaritzaren ikuspegitik, hori interesatzen zitzaidan, baina etikaren aldetik ere, diskurtso hegemonikotik aldentzen dira, eta ekarpen bat egin dezakete bakea eta adiskidetzea lortzeko, eta horrek erakartzen ninduen.

Elkarrizketatu dituzun pertsona guztiek senide bat galdu dute indarkeriaren ondorioz, baina, horretaz gain, ba al dute beste ezaugarri komunik?

Denek pairatu dute senide bat galdu izanaren tragedia, eta, gainera, bigarren biktimizazio bat jasan dute, erakunde publikoek ez baitute lanik hartu haien eskubiderik oinarrizkoenak bermatzeko. Baina, nire ustez, ezaugarririk behinena da egiten duten ekarpena: mina gizarte osoaren aldeko lanerako akuilu bilakatu izana, uste dutelako xede nagusia dela horrelakorik berriro ez gertatzeko baldintzak sortzea.

Liburuaren sarreran argi diot: nire ustez, biktima guztiek merezi dute begirunea, baina urrats hori egin dutenak nabarmentzeko modukoak iruditzen zaizkit.

Foro Sozial Iraunkorrak «asimetria» aipatzen du biktimei emandako trataeraz aritzen denean. Zure ustez, biktima guztiek tratu bera dute?

Elkarrizketatutako guztiek esaten dute, lehen mailako eta bigarren mailako indarkeriarik ez dagoen bezalaxe, biktimak ere ezin direla lehen mailakotzat edo bigarren mailakotzat jo. Biktima batzuek egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubideak bermaturik izan dituzte, baina beste batzuek ez: batzuek omenaldiak, diru laguntzak, arreta psikologikoa eta bestelakoak izan dituzte, eta beste batzuei, estatuaren segurtasun indarrek eragindakoei esaterako, biktima izaera bera ere ukatu egin diete. Zenbait kasutan, biktima horiei aintzatespena beste leku batetik iritsi zaie: gizartearen aldetik, erakundeei aurrea hartuta.

ETAren biktimen artean ere, badirudi diskurtso hegemonikotik aldentzen direnak ez direla berdin hartzen. Adibidez, zer deritzozu Maria Jauregik sareetan pairatzen duen jazarpenari?

Oso esanguratsua da, eta erakusten du biktima batzuk gogaitu egin direla, eskuinaren sektore batzuek mina nola manipulatzen duten ikusita. Maria Jauregi oldartu zaio mendekuan oinarritutako diskurtso manikeo horri, eta biktimen aniztasuna errespetatzeko eskatu du. Katalunian ere antzeko jarrerak egon dira, Robert Manrique, Rosa Lluch, eta kasu batzuetan mespretxuak eta irainak jaso dituzte. Are gehiago, Consuelo Ordoñezek ere salatu du inoiz PPren manipulazioa eta biktimen izenean hitz egin nahi izana.

Alderdi politiko batzuek, bereziki PPk eta Voxek, ate birakariak erabili dituzte, eta biktima batzuei karguak eskaini dizkiete, biktimen izenean aritzen direlako itxura eman ahal izateko. Hori gertatu da Marimar Blanco, Angeles Pedraza, Jose Vargas eta Francisco Jose Alcarazekin.

Asko al dira bestelako diskurtsoak dituzten biktimak?

Nik uste dut horrelako ahotsak gero eta ugariagoak direla. Biktimak ez ezik, giza eskubideen aldeko elkarteak ere ari dira horrelako mezuak zabaltzen. Nik esango nuke lehen entzuten ez ziren ahots horiek gero eta leku gehiagotara iristen ari direla.

Zure liburuan agertzen direnak behintzat aldendu egiten dira diskurtso horretatik.

Nik elkarrizketatu ditudan pertsonek pentsatzen dute bakea ez dela indarkeriarik ez egotea, eta uste dute bakeak bizikidetza esparru bati lotuta egon behar duela, justizian eta elkartasunean oinarrituta. Horregatik eskatzen dute trantsizioan sortutako diseinu instituzionala eraisteko, diseinu horrek inpunitatea babesten duelakoan.

«Biktimek beti dute arrazoia». Garai batean, arduradun politikoek askotan erabiltzen zuten esaldi hori. Zuri zer iruditzen zaizu?

Hasteko eta behin, biktimen amets nagusia da biktimak izateari uztea. Estatuak halakotzat aitortzea nahi dute lehen aipatutako hiru eskubide horiek bermatuak izan daitezen, baina ez dute etiketa hori eraman nahi, orban bat balitz bezala. Arrazoia ote duten? Iritzia badute, nork berea, eta oso errespetagarria da, baina arrazoia dutela esateak berarekin dakar biktima guztiak zaku berean sartzea, berdin pentsatuko balute bezala, eta ez da horrela: batzuek lan egiten dute biktima gehiago egon ez dadin, eta beste batzuek jarrera oldarkorragoa dute.

 

 

03 noviembre 2022 Berria

Alex Romaguera, periodista y escritor

"A algunas víctimas les molesta la manipulación del dolor"

Romaguera habló con algunas víctimas de la violencia para escribir su último libro; dice, algunas víctimas, apartadas del "discurso del odio", han hecho un "gran aporte" a la sociedad.

El periodista Alex Romaguera (Barcelona, 1970) ha entrevistado a quince personas que han sido víctimas de violencia para el libro Víctimes en so de pau (Víctimas por la paz). Algunas son víctimas de la violencia de ETA, como Rosa Rodero, Sara Buesa y Rosa Lluch; pero también hay víctimas de GAL (Pili Zabala), policía (Fermín Rodríguez, Aitziber Berrueta) y otro tipo de violencia.

¿Qué hizo que te interesaras por el tema?

En 2011 escribí un artículo sobre encuentros entre víctimas y victimarios de ETA, y tuve la oportunidad de hablar con Maixabel Lasa y [viuda del concejal del PP Jesús María Pedrosa] Carmen Hernández. Entonces vi que había algunas víctimas que podían ayudar con su actitud a deconstruir la polarización y el conflicto de la sociedad vasca. Otras reuniones y mesas redondas que siguieron reforzaron esta creencia.

Estas personas no han permanecido ancladas en el odio y han defendido la paz, los derechos humanos y la diversidad. Desde el punto de vista periodístico me interesó eso, pero también desde el punto de vista ético, se alejan del discurso hegemónico, y pueden hacer un aporte para lograr la paz y la reconciliación, lo que me atrajo.

Todas las personas que entrevistó han perdido un familiar por la violencia, pero aparte de eso, ¿tienen alguna otra característica común?

Todos han sufrido la tragedia de perder a un familiar, y también han sufrido una segunda victimización, porque las instituciones públicas no se han tomado la molestia de garantizar sus derechos más básicos. Pero, en mi opinión, el rasgo más característico es la contribución que hacen: el hecho de que el dolor se haya convertido en un incentivo para trabajar por la sociedad en su conjunto, porque creen que el objetivo principal es crear las condiciones para que esto no suceda. otra vez.

En la introducción del libro lo dejo claro: en mi opinión, todas las víctimas merecen respeto, pero creo que quienes han dado este paso merecen ser destacados.

El Foro Social Sostenible se refiere a la "asimetría" cuando se trata del trato a las víctimas. ¿Crees que todas las víctimas reciben el mismo trato?

Todos los entrevistados dicen que, así como no hay violencia primaria y secundaria, tampoco las víctimas pueden ser consideradas primarias o secundarias. Algunas víctimas han tenido garantizados los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, pero otras no: algunas han recibido tributos, ayudas económicas, atención psicológica y otras, y otras, como las infligidas por las fuerzas de seguridad del Estado, se les ha negado el mismo estatus. de víctima En algunos casos, el reconocimiento a estas víctimas ha venido de otro lugar: de la sociedad, por delante de las instituciones.

Incluso entre las víctimas de ETA, parece que quienes se desvían del discurso hegemónico no reciben el mismo trato. Por ejemplo, ¿qué opinas del acoso que sufre Maria Jauregi en internet?

Es muy significativo, y demuestra que algunas víctimas se han fastidiado al ver cómo algunos sectores de derecha manipulan el dolor. María Jauregi atacó este discurso maniqueo basado en la venganza y pidió respetar la diversidad de las víctimas. Actitudes similares ha habido en Cataluña, Robert Manrique, Rosa Lluch, y en algunos casos han recibido desprecios e insultos. Es más, Consuelo Ordoñez también ha denunciado la manipulación del PP y no querer nunca hablar en nombre de las víctimas.

Algunos partidos políticos, en particular el PP y Vox, han utilizado la puerta giratoria, y han ofrecido puestos a algunas víctimas, para aparentar que actúan en nombre de las víctimas. Así sucedió con Marimar Blanco, Ángeles Pedraza, José Vargas y Francisco José Alcaraz.

¿Hay muchas víctimas que tienen otros discursos?

Creo que esas voces son cada vez más numerosas. No solo las víctimas, sino también las asociaciones de derechos humanos están difundiendo este tipo de mensajes. Yo diría que esas voces que antes no se escuchaban están llegando cada vez a más lugares.

Al menos los que aparecen en su libro se apartan de ese discurso.

Las personas a las que entrevisté piensan que la paz no es la ausencia de violencia, y creen que la paz debe estar ligada a un marco de convivencia, basado en la justicia y la solidaridad. Por eso exigen la demolición del diseño institucional creado durante la transición, creyendo que ese diseño protege la impunidad.

"Las víctimas siempre tienen la razón". En un momento, los líderes políticos a menudo usaban esta frase. ¿Qué piensas?

Para empezar, el principal sueño de las víctimas es dejar de ser víctimas. Quieren que el Estado lo reconozca como tal para garantizar los tres derechos mencionados, pero no quieren llevar esa etiqueta, como si fuera una mancha. ¿Tienen razón? Si tienen una opinión, es de ellos, y es muy respetuoso, pero decir que tienen razón es meter a todas las víctimas en la misma bolsa, como si pensaran lo mismo, que no es así: algunos trabajan para prevenir más víctimas, mientras que otros tienen una actitud más agresiva.

Opinión:

Ya que el amigo Gerard Piqué ha dicho “ja n’hia prou”, en relación a la entrevista a Alex Romaguera es un buen momento para recordar lo que dijo Van Gaal en una ocasión: “no hay que disir nada más”

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario