miércoles, 3 de noviembre de 2021

31 octubre 2021 (30.10.21) Ajuntament de BarcelonaPlenari del Consell Municipal

Sessió Ordinària de 29 d’octubre de 2021

Declaracions Institucionals

                                                      

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya: 

2. - El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: La nostra ferma condemna al sense sentit i la injustícia que va suposar l’activitat terrorista d’ETA durant més de quatre dècades i la nostra denúncia a la il·legitimitat de la violència per aconseguir finalitats polítiques. El nostre suport i acompanyament a totes les víctimes que van patir aquesta barbàrie. Diem alt i clar que aquest dolor mai hauria d’haver succeït. ETA va deixar un dany irreparable a tota la societat basca. Advoquem perquè la memòria i l’honor de les víctimes no quedin relegats per una mirada al futur que oblidi el passat. Avui, transcorreguts aquests deu anys sense violència terrorista, vivim una societat més lliure, més justa i més respectuosa amb els Drets Humans. Vivim i convivim millor, però queda feina per fer. El nou temps exigeix asumir responsabilitats i reconèixer el dany causat. Hem de construir el futur llegint bé totes les pàgines del nostre passat. Seguim compromesos en construir la convivència des de la veritat, la memòria i la justícia. Treballarem per promoure una reflexió plural en què quedi nítidament expressada que cap argument –ni un context o teoria del conflicte, ni una tesi sobre bàndols enfrontats, ni la denúncia de vulneracions de diferent signe, ni una raó d’Estat, ni la prevalença del futur- pot ser invocat per minimitzar, justificar o legitimar la violència d’ETA ni cap altra violació dels Drets Humans. Volem construir el futur entre tots i totes. Respectant els Drets Humans, les creences i els ideals de totes les persones, y sense deixar ningú enrere. Reconeixent al diferent, empatitzant amb ell i dialogant. Aquest futur ens exigeix un treball compartit per al que estem disposats a transitar. Conclòs el cicle de la violència, posarem tots els nostres esforços en reconstruir la nostra convivència sobre un pilar: el respecte a la dignitat humana i als Drets Humans de totes les persones.

 

Nuestra firme condena de la sinrazón y la  injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA durante más de cuatro décadas y nuestra denuncia de la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos. Nuestro apoyo y acompañamiento a todas las victimas que sufrieron esta barbarie. Decimos alto y claro que este dolor nunca debió suceder. ETA dejo un daño irreparable en toda la sociedad vasca. Abogamos para que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que olvide el pasado. Hoy, transcurridos estos diez años sin violencia terrorista, vivimos en una sociedad más libre, más justa y más respetuosa con los Derechos Humanos. Vivimos y convivimos mejor, pero queda trabajo por hacer. El nuevo tiempo exige asumir responsabilidades y reconocer el daño causado. Tenemos que construir el futuro leyendo bien todas las páginas de nuestro pasado. Seguimos comprometidos en construir la convivencia desde la verdad, la memoria y la justicia. Trabajaremos por promover una reflexión plural en la que quede nítidamente expresado que ningún argumento —ni un contexto o teoría del conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencia del futuro— puede ser invocado para minimizar, justificar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violación de los Derechos Humanos. Queremos construir el futuro entre todos y todas. Respetando los Derechos Humanos, las creencias y los ideales de todas las personas, y sin dejar a nadie atrás. Reconociendo al diferente, empatizando con él y dialogando. Ese futuro nos exige un trabajo compartido por el que estamos dispuestos a transitar. Concluido el ciclo de la violencia, pondremos todos nuestros esfuerzos en reconstruir la convivencia sobre un pilar: el respeto a la dignidad humana y a los Derechos Humanos de todas las personas.

 

ETAren jarduera terroristak lau hamarkada baino gehiagoan ekarri zuen zentzugabekeria eta bidegabekeria irmo gaitzesten dugu, eta helburu politikoak lortzeko indarkeriaren zilegitasunik eza salatzen dugu. Gure babesa eta laguntza basakeria hori jasan zuten biktima guztiei. Argi eta garbi esaten dugu min hori ez zela inoiz gertatu behar. ETAk kalte konponezina utzi zuen euskal gizarte osoan. Iragana ahaztuko duen etorkizunari begiratzeak biktimen oroimena eta ohorea bazter ez ditzan eskatzen dugu. Gaur, hamar urte hauek indarkeria terroristarik gabe igaro ondoren, gizarte askeago, bidezkoago eta Giza Eskubideekiko errespetuzkoago batean bizi gara. Hobeto bizi gara eta elkarrekin bizi gara, baina lana dago egiteko. Garai berriak erantzukizunak bere gain hartzea eta eragindako kaltea aitortzea eskatzen du. Etorkizuna eraiki behar dugu gure iraganeko orrialde guztiak ondo irakurriz. Bizikidetza egia, oroimena eta justizia oinarri hartuta eraikitzeko konpromisoa dugu. Hausnarketa plurala sustatzeko Ian egingo dugu, argi eta garbi adierazita gera dadin ez dagoeia argudiorik —ez gatazkaren testuinguru edo teoriarik, ez aurkako bandoei buruzko tesirik, ez bestelako salaketarik, ez estatu-arrazoirik, ez etorkizunaren nagusitasunik— ETAren indarkeria minimizatu, justifikatu edo legitimatzeko, ez eta Giza Eskubideen beste edozein urraketa ere Etorkizuna guztion artean eraiki nahi dugu. Pertsona guztien Giza Eskubideak, sinesmenak eta idealak errespetatuz, eta inor atzean utzi gabe. Desberdina ezagutuz, harekin enpatizatuz eta hitz eginez. Etorkizun horrek ian partekatua eskatzen digu, eta Ian horretan ibiltzeko prest gaude. Indarkeriaren zikloa amaituta, ahalegin guztiak egingo ditugu bizikidetza oinarri baten gainean berreraikitzeko: pertsona guztien giza duintasuna eta giza eskubideak errespetatzea

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario